Výzkumné zaměření

Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy navazuje na bádání v oblasti politických, hospodářských, sociálních a správních dějin sledovaného teritoria, která byla na Slezské univerzitě v Opavě a na dalších pracovištích realizována v uplynulém období. Při respektování standardních historických metod usiluje transgeneračně budovaný badatelský tým o hledání nových, interdisciplinárně orientovaných interpretačních modelů aplikovaných i na tradiční výzkumná pole.  Při studiu procesů utváření lokálních a zemských identit, proměn mentality společenství či dalších témat, jsou v badatelských přístupech uplatňovaných pracovníky Výzkumného centra zohledňovány podmíněnosti sledovaných jevů jejich kulturními a sociálními rámci.

V rámci takto zvoleného přístupu nutně dochází k časovým i prostorovým přesahům badatelského zájmu Výzkumného centra formálně vymezených intervalem let 1000 a 1800. Konkrétní témata ze středověkých či raněnovověkých dějin mohou být zkoumána od prehistorického období až do nové doby a současně mohou být zohledňovány teritoriální přesahy od západoevropských oblastí Říše až k územím východní či jižní Evropy. Podobnou spojnici v úvahách pracovníků Výzkumného centra představuje i vědomí významu regionálního kulturního dědictví pro zachování pestrosti sjednocující se Evropy, vědomí role místních a regionálních kořenů a dobové nezastupitelnosti, s akcentem na nezpochybnitelný význam mnohovrstevnatých procesů kulturního transferu, komunikace a interakce mezi centry a periferií.        

Personálně je výzkumné centrum tvořeno vědeckými pracovníky a pedagogy z historických pracovišť Filozoficko-přírodovědecké fakulty (Ústav historických věd, Ústav archeologie), na jeho činnosti se v rámci konkrétních badatelských týmů podílí odborníci z dalších historicky a společenskovědně zaměřených pracovišť Slezské univerzity. S ohledem na studium problematiky kulturního dědictví, jeho uchování, ochrany a významu v současné regionální praxi úzce spolupracuje centrum s dalšími specializovanými pracovišti z fakulty, univerzity i z praxe.

Výzkumné centrum a jeho členové se programově věnují nadaným studentům doktorského, ale i magisterského gradu, jejichž odborný růst podporují zapojením do odborných aktivit na různé úrovni bádání. Samozřejmostí je spolupráce se studenty při řešení projektů studentské grantové soutěže Slezské univerzity, jejich zapojení na pozicích pomocných vědeckých sil do řešení dílčích otázek zejména heuristického a analytického charakteru, do organizace vědeckých konferencí a seminářů a v neposlední řadě jejich spoluúčast coby spoluautorů při publikování výsledků společného výzkumu.           

Komunikace a kulturní transfer: fenomény každodennosti a kulturního dědictví Slezska

Hmotné a nehmotné projevy každodennosti slezské společnosti studované na pozadí jejích struktur a mentality, jednacích vzorců a genderových pozic jednotlivců a skupin, formované podstatnou měrou polohou Slezska, na pomyslné křižovatce setkávání a prolínání jazyků, kultur, politických a náboženských vlivů, s přihlédnutím k roli regionů a jejich kulturnímu dědictví v současné Evropě.    

Komunikace – paměť – konstrukce

Název spojuje zájem badatelů Centra o dějiny předmoderních médií a jejich roli při zprostředkovávání významů, o paměťová studia a o socio-kulturní konstrukci historických jevů. Tři vzájemně provázané koncepty spojují inovativní přístupy na poli kulturních, politických a sociálních dějin, jež svým založením překračují konvenčně stanovené hranice středověku a raného novověku a zahrnují sféru písemné, verbální a vizuální komunikace.